Stand van zaken voorbereidingen funderingsherstel per augustus 2022

In het afgelopen jaar hebben we in overleg met deskundigen een restauratieplan gemaakt met tekeningen, een beschrijving van de werkzaamheden en een raming van de kosten die naar verwachting zullen uitkomen op € 220.000,-. We hebben dit restauratieplan ingediend bij de provincie Zuid-Holland.

Helaas hebben wij bericht ontvangen dat in 2022 geen subsidie zal worden toegekend. Dit heeft enerzijds te maken met de vele aanvragen die bij de provincie zijn ingediend, anderzijds omdat er nog vragen waren over de technische noodzaak en de gekozen constructie. Intussen is er een gesprek geweest tussen afgevaardigden van het bestuur en een vertegenwoordiger van de Provincie waarin het plan nader is toegelicht, vragen zijn beantwoord en bepaald is wat bij een herhaling van de subsidieaanvraag aanvullend nodig is. Naar aanleiding van dit overleg zal in 2023 opnieuw een subsidieaanvraag worden ingediend.

Wij hebben, mede dankzij een toezegging van de gemeente Nissewaard, het financiële dekkingsplan voor een deel rond. Omdat er rekening gehouden werd met een provinciale subsidie van 50%, is er nog een belangrijk deel van de dekking niet voorzien. Naast deze nog niet toegezegde subsidie resteert er nog een ‘gat’ van €30.000,-. We verwachten dat dit kan worden gedicht door bijdragen vanuit “goede doelen fondsen” die we hier apart voor zullen benaderen. Naast de al ontvangen bijdragen via de crowdfundingsactie (afgerond €7.500,-) zijn aanvullende bijdragen zeer welkom en zullen zeker deel uit maken van ons dekkingsplan.

Deel dit bericht